Público
Público

Contingut patrocinat

Catalunya ja compta amb gairebé 20.000 parelles estables registrades

La inscripció és gratuïta i permet que les parelles de fet tinguin dret a la pensió de viduïtat

Publicidad

Catalunya ja compta amb gairebé 20.000 parelles estables registrades

Un total de 19.235 parelles ja s’han inscrit al Registre de parelles estables de Catalunya, creat l’abril del 2017. Són les anomenades parelles de fet.

La inscripció a aquest registre, que és gratuïta, és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat.

La Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals per poder cobrar aquesta pensió. La primera, que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió. Fins ara, l’única possibilitat per poder cobrar-la era constituir-se com a parella estable davant de notari, amb els mateixos requisits d’anys de convivència i de temps transcorregut des de la constitució de la parella.

Amb la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, el Departament de Justícia pretén que tots els ciutadans tinguin un accés a un registre de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència. Fins a la creació d’aquest Registre, en canvi, els únics registres eren d’abast municipal i només n’havien creat un nombre reduït d’ajuntaments.


El Registre de parelles estables de Catalunya va néixer amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. L’existència d’aquest registre dificulta el frau i facilita l’obtenció dels certificats.

A partir d’ara, cada vegada que es constitueixi una nova parella estable davant de notari, els seus membres podran sol·licitar que se’ls inscrigui automàticament al Registre de parelles estables de Catalunya.

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.
  
La major part de les diferències entre els matrimonis i les parelles estables es posen de manifest en aspectes de la legislació estatal referents a la fiscalitat, els permisos laborals i immigració.

Com i a on s’ha de fer?

El llibre segon del Codi civil de Catalunya estableix que la parella estable ha de mantenir una convivència amb condicions equivalents a les d’un matrimoni. La legislació civil identifica tres possibles supòsits per acreditar-ho. Només cal que se’n compleixi un. El primer, que la convivència duri més de dos anys ininterromputs. El segon, que la parella hagi tingut un fill en comú. I el tercer, que les dues persones hagin formalitzat la relació davant de notari.

La inscripció és gratuïta. El formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregar per Internet a través del lloc web del Departament de Justícia: justicia.gencat.cat/ca/serveis/registre-parelles-estables. La documentació es pot presentar a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del telèfon 93 316 41 23, del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat.

Quan la parella estable s’extingeix, per causes com el cessament de la convivència, entre d’altres, també es preveu donar-la de baixa del Registre. La inscripció de l’extinció de la parella de fet al Registre es pot fer a sol·licitud d’un sol dels membres de la parella.

Diferències de drets i obligacions entre matrimoni i parelles estables

 

Matrimoni

Parelles estables

Successions

Els cònjuges i els convivents tenen els mateixos drets i obligacions.

Compensació econòmica per raó de treball per separació

El membre de la parella que hagi treballat per a la llar i que ho hagi fet sense retribució té dret a percebre una compensació econòmica.

Fills en comú

Els drets i les obligacions en relació amb els fills no depenen de la relació de parella sinó del fet de ser-ne pare o mare.

Prestació alimentària per separació

L’obligació es manté durant la separació, però s’extingeix amb el divorci.

Un dels membres pot exigir la prestació si la necessita per a la seva sustentació.

Prestació compensatòria per separació

Dret a mantenir el nivell de vida adquirit durant el matrimoni.

No es preveu aquesta possibilitat.

Atribució de l’habitatge per separació

L’ús de l’habitatge es pot atribuir a la part més necessitada. Si hi ha fills en comú, al progenitor que li correspongui la guarda".

*Pensió viduïtat

Es cobra en tots els casos. No es tenen en compte els ingressos.

Calen 5 anys de convivència, 2 anys des de la inscripció o constitució i complir els criteris d’ingressos.

*Fiscalitat en l’IRPF

Es pot tributar l’IRPF conjuntament o per separat.

Nomes es pot presentar la declaració de l’IRPF per separat.

*Permís

15 dies de permís retribuït.

Conveni col·lectiu o norma estatutària aplicable

*Nacionalitat

Es pot demanar després d’un any de convivència en matrimoni.

No es preveu aquesta possibilitat.

*Permís de maternitat i paternitat

Els permisos no depenen de la relació de parella sinó del fet d’haver estat pare o mare.

*Reagrupament familiar

La Llei d’estrangeria equipara els drets de les parelles casades i les parelles estables.

NOTA: Aquest quadre és orientatiu i no detalla els diferents supòsits previstos en el Codi civil ni en la resta de normativa aplicable.

*Legislació estatal