Público
Público

Economia El Govern xifra el dèficit fiscal en 16.800 milions 

El càlcul correspon als exercicis 2015 i 2016 i fent servir el mètode de flux monetari. En canvi, si es fa servir el de càrrega-benefici el dèficit queda en 11.830 milions el 2015 i 12.225 el curs següent. 

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

L'estudi sobre la balança fiscal l'elabora el Departament d'Economia, que encapçala Pere Aragonès. EFE

El Govern ha xifrat el dèficit fiscal de Catalunya amb relació a l’Estat en més de 16.800 milions anuals en els exercicis 2015 i 2016. Aquest és el càlcul de l’última actualització de la balança fiscal que elabora la Direcció General de Pressupostos, integrada al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. La balança fiscal mostra la diferència entre la despesa que l'Estat realitza en una comunitat i els ingressos que n’obté, generant-se dèficit fiscal quan els ingressos obtinguts del territori són superiors a la despesa que es destina als seus ciutadans.

Segons la metodologia del flux monetari, que reflecteix la despesa efectiva que realitza el sector públic estatal i mesura l'impacte econòmic de l'activitat de l'Estat sobre Catalunya, el dèficit fiscal de Catalunya el 2015 va ser de 16.803 milions, el que es tradueix en un 8,2% del PIB català. Catalunya va aportar el 18,9% del total d'ingressos de el sector públic estatal i va rebre el 13,2% de la despesa.

El 2016, el dèficit fiscal es va situar en xifres similars, 16.801 milions, un 7,9% del PIB. En aquell exercici, Catalunya va aportar el 19,2% dels ingressos i va rebre el 13,5% de la despesa. En tots dos exercicis l'aportació de la comunitat catalana se situa en un nivell semblant al seu PIB, mentre que la despesa de l'Estat està sis punts per sota d'aquest percentatge.

Si, en canvi, s’utilitza el mètode de càrrega-benefici per calcular la balança l’impacte és menor, ja que el dèficit fiscal de Catalunya va ascendir a 11.830 milions d'euros el 2015 i a 12.225 milions el 2016, representant un 5,8% i un 5,7% del PIB català, respectivament. Aquest mètode calcula la despesa al lloc de residència de les persones que se'n beneficien, és a dir, que considera que hi ha inversions que tot i no estar en un territori concret, com ara Catalunya, sí que beneficien els seus ciutadans.

Dèficit més gran si s'exclou la Seguretat Social

La Generalitat ha sostingut que si s'exclouen les operacions de la Seguretat Social, el diferencial entre el pes dels ingressos aportats i les despeses rebudes "s'incrementa substancialment", a causa que la despesa de la Seguretat Social -pensions i prestacions d'atur, sobretot- no està subjecta a la discrecionalitat de les polítiques territorials de Govern, sinó que són drets adquirits pels ciutadans a títol personal.

Amb el mètode del flux monetari, els ingressos aportats per Catalunya sense incloure la Seguretat Social tenen un pes similar al PIB, d'un 19%, però el pes percentual de les despeses se situa en un 8,1% el 2015 i en un 8,6% el 2015, de manera que el diferencial dels ingressos respecte a les despeses supera els 10 punts.

Segons les dades de què disposa el Govern des de 1986 utilitzant la metodologia del flux monetari, el dèficit fiscal se situa en aquest període en una mitjana de 8% del PIB català. A més, en termes absoluts, els dèficits fiscals registrats el 2015 (16.803 milions) i 2016 (16.801 milions) són els més alts de la sèrie històrica després dels 17.200 milions corresponents a l'exercici de 2008.

Podeu consultar aquí tot l’informe sobre l’actualització de la balança fiscal.