Público
Público
l'emergència de la covid-19

El Govern espanyol implantarà mesures sense precedents a Justícia: judicis a l'agost i més tràmits telemàtics

Judicis de l'11 al 31 d'agost, torns de matí i tarda, generalitzar la videoconferència i el teletreball, advocats sense toga, processos preferents en assumptes de Família, menors, acomiadaments i ETS… Són mesures sense precedents en la història.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, després de la reunió del passat dia 23 amb els sindicats on van abordar les mesures destinades a pal·liar l'impacte de la pandèmia en els jutjats. EFE/Román Ríos.

JULIA PÉREZ

El Govern espanyol té previst aprovar en el Consell de Ministres del dimarts un pla de xoc en matèria de Justícia amb la finalitat de restablir l'activitat judicial després de la fi de l'estat d'alarma i de pal·liar l'impacte que tindrà la pandèmia als jutjats.

El pla de xoc consisteix en un decret llei l'esborrany del qual serà presentat pel ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, una vegada recollides les idees dels diferents operadors jurídics.

L'esborrany del decret llei, al qual ha tingut accés Público, conté una sèrie de mesures processals i organitzatives que no tenen precedents en la història.

Les mesures estaran vigents fins tres mesos després de finalitzar l'estat d'alarma, encara que algunes arriben al 31 de desembre de 2020.

De ser aprovat, el decret arrenca els terminis processals des de zero; adopta mesures de protecció per als milers de funcionaris i operadors jurídics que acudeixen diàriament als jutjats, i agilita els processos on es preveu un augment de litigis: Família, Social (Laboral), Civil i Mercantil.

Per primera vegada en la història es declararan hàbils totes les actuacions judicials entre els dies 11 i 31 d'agost, sense comptar dissabtes i festius. Els advocats estan frontalment en contra d'aquesta mesura ja que la majoria són petits despatxos.

Els funcionaris treballaran en torns de matí i tarda per no coincidir a l'oficina, encara que se'ls redueix de 37 a 30 les hores de jornada. Els sindicats també estan en contra d'aquesta mesura.

Les vistes, compareixences i actes processals seran per videoconferència fins tres mesos després que acabi l'estat d'alarma. S'exceptuen els processaments per delictes greus, que hauran d'estar presents físicament.

L'atenció al públic dels jutjats i tribunals es realitzarà per telèfon o mitjançant correu electrònic i es fomenta el teletreball per als funcionaris.

Els advocats i procuradors estaran dispensats d'utilitzar togues en les audiències públiques fins tres mesos després que acabi l'estat d'alarma.

Qui tindrà preferència

L'esborrany crea un procés especial i sumari per a les famílies afectades econòmicament per la pandèmia. Per exemple, tindrien tramitació preferent els progenitors que sol·licitin revisar el règim de visites perquè no han pogut atendre els fills durant el confinament. També quan demanin revisar la quantia de la pensió al cònjuge o d'aliments dels fills si les seves circumstàncies econòmiques han variat.

Seran preferents, a més, els processos voluntaris que afecten menors; les moratòries d'hipoteques i lloguers; recursos contra ERTO, ERO, acomiadaments; els litigis sobre les ajudes enfront de la Covid-19... I tindran preferència les persones que no siguin empresàries i que vagin a declarar-se en concurs de creditors (fase prèvia a una segona oportunitat).

15 mesures principals

Aquestes són les quinze principals mesures que conté l'esborrany del Reial decret llei:

1. Processos ràpids per a les famílies afectades

El decret crearia un procés especial i sumari per atendre les demandes en matèria de dret de família, sempre que afectin a:

El règim de visites.- Destinat a restablir l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre els seus fills a causa del confinament.

El pagament de pensió als cònjuges o als fills i la prestació d'aliments d'un parent.- Quan se sol·liciti per variació substancial de les circumstàncies econòmiques del progenitor obligat. La prestació d'aliments: quan aquesta modificació es basi en el fet que han variat substancialment les circumstàncies econòmiques del parent obligat a causa de la crisi de la pandèmia.

Vista en 10 dies.- La vista se celebrarà en un termini de deu dies hàbils a l'admissió de la demanda en el jutjat.

Resolució en tres dies.- El tribunal dictarà la sentència o acte, segons correspongui, oralment o bé per escrit en el termini de tres dies hàbils. Podrà recórrer-se en apel·lació.

Mediació.- Abans de la celebració de la vista, es podrà intentar que les parts arribin a un acord que serà homologat judicialment. Si afecta un menor, només es podrà adoptar considerant l'interès superior del menor.

Audiència prèvia als menors.- Tindran audiència prèvia i reservada els majors de 12 anys i els de menor edat en el cas que el tribunal el consideri necessari.

2. Menors

Tindran tramitació preferent els expedients de jurisdicció voluntària referits a mesures per assegurar les necessitats d'un menor, en cas d'incompliment d'aquest deure pels seus pares; les mesures d'allunyament o comunicació amb un menor i les disposicions per apartar al nen o la nena d'un perill o evitar-li perjudicis al seu entorn o davant de terceres persones.

3. Deutes i moratòries d'hipoteques i lloguers

Seran preferents els processos derivats de la falta de reconeixement per l'entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d'habitatge habitual i d'immobles afectes a l'activitat econòmica i els derivats de reclamacions dels arrendataris per falta d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte.

4. Persones naturals en concurs

En la jurisdicció Civil, seran preferents els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d'empresaris.

5. Ajudes per fer front a la Covid-19

El decret atorga tramitació preferent en els recursos que s'interposin contra els actes i resolucions de les Administracions Públiques pels quals es denegui l'aplicació d'ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària de la Covid-19.

6. ERTO com a conflicte col·lectiu

Les demandes contra els Expedients de Regulació Temporal es tramitaran com a conflicte col·lectiu. Podran presentar-les els subjectes legitimats, quan se centrin en suspensions i reduccions de jornada i afectin a més de cinc treballadors. També podran presentar-la la comissió representativa prevista en la normativa laboral dictada per pal·liar els efectes derivats.

7. Les impugnacions dels ERTO seran urgents

Tindran caràcter urgent i seran preferents els procediments per a la impugnació individual o col·lectiva dels ERTO basats en les mesures excepcionals que va emparar el decret del 17 de març. Són els presentats per causa de força major o econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

També seran preferents les impugnacions que abordin la modalitat de treball a distància o l'adaptació de jornada previstes en el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril.

8. Els acomiadaments i ERE seran preferents

Als jutjats socials tindran caràcter urgent i preferent els processos d'acomiadaments, els derivats de l'extinció dels contractes de treball per causes objectives i els derivats del procediment per declarar el deure i forma de recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït recuperable que va aprovar el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

9. Òrgans judicials especialitzats en la Covid-19

El Ministeri de Justícia es reserva la capacitat per dedicar òrgans judicials per resoldre procediments que sorgeixin de l'impacte de la covid-19. Són els que estaven pendents d'entrar en funcionament. Es dedicaran, prèvia audiència de la comunitat autònoma afectada i sentit el Consell General del Poder Judicial.

10. Videoconferències i vistes sense públic

Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins tres mesos després de la seva finalització, els actes de judici i les compareixences es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica.

S'exceptua els processaments per delictes greus, la presència dels quals haurà de ser física.

Les deliberacions dels tribunals tindran lloc en règim de presència telemàtica quan es compti amb els mitjans tècnics necessaris.

El jutge o tribunal limitarà l'accés del públic a totes les actuacions orals en atenció a les característiques de les sales de vistes.

11. Metges-forenses a distància

Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins tres mesos després de la seva finalització, els informes mèdic-forenses podran realitzar-se basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, sempre que això fos possible.

12. Teletreball

Les autonomies i el Ministeri de Justícia dotaran als jutjats, oficines i fiscalies sobre els quals tenen competències dels mitjans i instruments per facilitar el teletreball.

13. Lletrats en pràctiques

Els lletrats de l'administració de Justícia que estan en pràctiques podran exercir labors de substitució i reforç. El seu salari serà el mateix que la plaça que substitueixen.

14. Registre civil

S'amplien els terminis perquè els hospitals i establiments sanitaris comuniquin els naixements al Registre Civil, que passa de 72 hores a cinc dies naturals. Estarà vigent mentre fins tres mesos després que finalitzi l'estat d'alarma.

Els expedients de matrimoni autoritzats tindran un termini d'un any per celebrar la unió, a computar des que finalitzi l'estat d'alarma.

15.  Pal·liar l'impacte als fiscals

Els actes de comunicació al ministeri fiscal en l'àmbit Civil s'amplien d'1 a 10 dies naturals. Estarà vigent fins al 31 de desembre de 2020.