Público
Público

AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA L'article 155 de la Constitució, què és i com s'aplica?

La norma que permet al govern espanyol suspendre l'autonomia de les comunitats autònomes mai ha estat utilitzada fins ara i aviat podria afectar a totes les autoritats de la Generalitat de Catalunya  

Exemplar de la Constitució espanyola de 1978 exposat al Congrés dels Diputats / CONGRESO

PÚBLICO

El Govern espanyol ha assegurat que farà el que calgui per evitar la proclamació d'independència de Catalunya i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és una de les mesures excepcionals que podria suspendre l'autonomia de Catalunya.

El president Mariano Rajoy no ho ha dit explícitament, tot i les reclamacions per a que ho faci realitzades per diversos polítics espanyols, però podria estar encara més a prop després de les recents mobilitzacions i la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

Què és?

L'article 155 té a veure amb les vies del Govern de l'Estat per controlar l'activitat de les comunitats autònomes. Segons la Constitució espanyola, "si una Comunitat Autònoma no complís les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actués de forma que atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern (...) podrà adoptar les mesures necessàries per obligar -la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general ".

Qui ho activa?

Per posar en marxa aquesta mesura, el govern espanyol no pot actuar per sí sol, sinó que, segons la Constitució, el president necessitaria l'aprovació per majoria absoluta del Senat. Aquesta és, per tant, una de les claus.

El procediment exigeix ​​que el Govern enviï al president de la cambra alta una proposta amb les mesures concretes i exactes que planteja i aquestes han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes.

Al seu torn, el Senat ha de demanar al president autonòmic afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, les al·legacions que consideri oportunes. La proposta final s'ha de votar al Ple.

Quan es pot aplicar?

Segons la redacció del mateix article, el Govern "pot adoptar les mesures necessàries" per obligar a la Comunitat Autònoma al "compliment forçós" de les seves obligacions establertes per la llei, sempre que les hagin incomplert amb anterioritat. A més, la Constitució afirma que també es podrà activar aquest article si les accions de Catalunya, en aquest cas, van en contra de la protecció de l'interès general.

De totes maneres, l'article recull la premissa de "previ requeriment al President de la Comunitat Autònoma", per tant, per posar en marxa del 155, el primer pas seria que Rajoy enviés un requeriment a Puigdemont, com a president de la Generalitat instant-lo al cessament de les actuacions.

Com s'aprova?

Com s'explica anteriorment, en primer lloc, ha d'existir una comunitat autònoma que incompleixi la llei. En el cas de Catalunya, el govern del PP i el TC han considerat que el referèndum del passat dia 1 es va realitzar en contra de la legalitat espanyola.

A continuació, el president del Govern, Mariano Rajoy, haurà d'enviar un requeriment de compliment de la legalitat al mandatari de l'autonomia, en aquest cas a Carles Puigdemont com a president del Govern català. Si aquest es nega, llavors el Govern enviarà al president del Senat les mesures que pretén dur a terme per a la solució del conflicte i han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes.

A més, han de permetre-li a Puigdemont que presenti les al·legacions que es cregui convenients. Un cop el Senat s'hagi posat d'acord, haurà d'aprovar l'aplicació del 155 per majoria absoluta, que en aquest cas és sobrepassada pels senadors del Partit Popular. I aleshores, l'article 155 de la Constitució s'executaria i el Govern podria dur a terme les mesures excepcionals que hagi presentat.

Però aquest procés no té un temps estimat. La Constitució no estableix el temps màxim que pot exigir l'aprovació de l'aplicació de l'article 155.

Quines mesures es poden utilitzar?

La redacció de l'article 155 de la Constitució no detalla quines mesures excepcionals es podrienaplicar i quines no, però els experts descarten l'ús de la força amb el recurs a la utilització de les Forces Armades o les Forces de Seguretat de l'Estat.

De la mateixa manera, també descarten la possibilitat de la dissolució dels òrgans de la Comunitat Autònoma.

Quant de temps duraria?

L'article 155 no especifica quant temps pot durar l'aplicació del mateix, però els experts asseguren que no és per sempre. Aquesta mesura es mantindrà activa fins que es restauri el compliment de la norma, diuen.

A més, els actes realitzats pel Govern en ús de l'autorització rebuda del Senat podran ser objecte de recurs contenciós administratiu o d'empara si incorren en infraccions de l'ordenament jurídic.

Quines són les seves conseqüències?

No hi ha precedents a aquesta situació actual d'Espanya. L'article 155 mai ha estat posat en pràctica a l'Estat espanyol i, per tant, es desconeixen les seves conseqüències. No obstant això, hi ha articles similars en un altre països.

Aquest article de la Constitució espanyola està inspirat en la Llei Fonamental de Bonn, a Alemanya. Al país germànic també s'estipula aquesta classe de mesures en el cas que una regió no compleixi les seves obligacions.

Algunes entitats com la banca nord-americana Citibank, han aconsellat no aplicar el 155 perquè podria suposar una "rebel·lió civil" a Catalunya.

Article íntegre

Constitució espanyola de 1978

Títol VIII. De l'organització territorial de l'Estat

Capítol tercer. De les Comunitats Autònomes

Article 155:

"1. Si una Comunitat Autònoma no complís amb les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actués de forma que atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern, previ requeriment al President de la Comunitat Autònoma i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general. "

"2. Per a l'execució de les mesures previstes en l'apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes."