Público
Público
consell de ministres

"Només sí és sí, la resta és violació": les claus de l'esperada llei que aprova aquest dimarts el Govern espanyol

El Consell de Ministres dóna llum verda a la Llei orgànica Integral de la llibertat sexual que considerarà agressions sexuals totes aquelles conductes que atemptin contra la llibertat sexual sense el consentiment d'una altra persona. El projecte ha tingut controvèrsia en el Govern i tindrà canvis en el tràmit parlamentari. S'equiparà a les víctimes de violència sexual amb les de gènere.

Una pancarta con el lema: 'No es abuso, es violación'. EFE/Archivo
Una pancarta con el lema: "No es abuso, es violación". EFE/Archivo

"Està en mans dels legisladors i dels actors jurídics aclarir el que la societat reclama a crits: que només sí és sí, la resta és violació. Amb aquesta frase acabava un article publicat a Amnistia Internacional el novembre de 2019, que reivindicava un canvi legal.

Aquest mateix any, des de l'Associació de Dones Juristes Themis es feia públic un manifest sobre les línies de reforma del Codi Penal; i des de la Fundació Dones es publicava un monogràfic sobre les claus de la prevenció de la violència sexual.

I aquest dimarts, gran part de les reivindicacions d'aquestes organitzacions i del moviment feminista es veuran plasmades en la denominada Llei orgànica integral de la llibertat sexual que aprovarà el Consell de Ministres.

El projecte de llei consta de 76 pàgines i ha tingut controvèrsia interna en el Govern espanyol pel que fa a la seva elaboració, però finalment s'han polit les deficiències forçant la maquinària perquè arribés al Consell de Ministres abans del 8 de març. El text legal no serà el definitiu i tindrà millores i canvis en el tràmit parlamentari, però l'esperit amb el qual neix aquesta llei és inqüestionable: "Només sí que és sí, la resta és violació".

La llei contempla nous delictes i modificacions de penes però, sobretot, fixa clarament que serà agressió sexual "tota conducta que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment". I, a més, equipara les víctimes d'aquestes agressions amb les víctimes de violència de gènere en tots els seus drets.

Aquests són alguns dels aspectes més destacats del projecte de llei, al qual ha tingut accés Público, que avui estudiarà i aprovarà el Consell de Ministres.

Delictes contra la llibertat sexual

Es modifica l'article 178 del Codi Penal amb el següent redactat: "Serà castigat amb la pena de presó d'un a quatre anys, com a reu d'agressió sexual, el que realitzi qualsevol acte que atempti contra la llibertat d'una altra persona sense el seu consentiment".

En el punt 2 d'aquest article es defineix un cas d'agressió sexual, "els actes de contingut sexual que es realitzin emprant violència, intimidació o abús d'una situació de superioritat o vulnerabilitat de la víctima (...)".

També es modifica l'article 179 amb el següent text: "Quan l'agressió sexual consisteixi en accés carnal per la via vaginal, anal o bucal; o introducció d'altres membres corporals o objectes, el responsable serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de quatre a deu anys".

Penes agreujades

Aquestes penes seran agreujades quan els fets es cometin en acció conjunta, quan els actes revesteixin un caràcter denigrant o vexatori, quan la víctima sigui especialment vulnerable o quan la víctima "sigui o hagi estat" cònjuge o persona lligada per una anàloga relació d'afectivitat, quan es faci ús d'armes o quan es faci ús de fàrmacs que anul·lin la voluntat de la víctima.

També seran castigades aquestes conductes amb les penes previstes en la meitat superior si es duen a terme sobre una persona menor de setze anys.

Assetjament sexual

L'article 184 contemplarà ara penes de sis mesos a un any de presó per a qui "sol·licités favors de naturalesa sexual en l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis". Si el culpable d'assetjament sexual ho fes prevalent-se d'una situació de superioritat, la pena serà d'un a dos anys de presó.

Menors de 16 anys

L'article 183 castigarà amb una pena de presó de sis mesos a dos anys de presó a la persona major d'edat que contacti amb una persona menor de 16 anys i realitzi actes tendents al fet que li faciliti material o imatges pornogràfiques en les quals es representi o aparegui aquesta menor.

Drets laborals

Les víctimes d'agressions sexuals s'equipararan en drets laborals a les víctimes de violència de gènere, podent acollir-se a la reducció de jornada i tindran dret preferent a ocupar un altre lloc de treball similar al que tenien si es veuen obligades a abandonar el lloc de treball a la localitat on havien prestat els seus serveis. També hi haurà programes especials d'ocupació.

Justícia gratuïta

La llei inclou que amb independència de l'existència de recursos per a litigar, totes les víctimes tindrà dret d'assistència jurídica gratuïta. També tindran dret a accedir de manera gratuïta i confidencial als serveis d'assistència i suport facilitats per l'Administracions Públiques, que també s'estendrà als seus familiars. La llei contempla múltiples aspectes per a una assistència integral especialitzada.

Formació

La llei planteja un programa marc de formació i reciclatge de tots els sectors professionals que intervenen en la prevenció i la resposta a les violències sexuals, que abasta l'àmbit educatiu, l'àmbit sanitari i de serveis socials, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, la carrera judicial, l'advocacia, l'àmbit forense i l'àmbit penitenciari.

Jurisdicció especial

La llei contempla, en la seva disposició vintena que el Govern espanyol remetrà a les Corts una llei orgànica, en el termini d'un any des de l'aprovació de la llei, perquè s'ampliï la competència dels jutjats de violència sobre la dona i de la Fiscalia contra la violència sobre la dona. Fins llavors, els processos continuaran sent competència dels òrgans que se n'han fet càrrec actualment fins a la seva conclusió.

Prevenció i sensibilització

Finalment, la llei contempla un ampli apartat per a la prevenció i sensibilització. Entre altres actuacions, proposa que en el sistema educatiu s'inclogui la integració de continguts sobre educació sexual en igualtat i diversitat afectiva i sexual per a l'alumnat. Així mateix, diu que les Administracions Públiques promouran acords amb empreses i prestadors de serveis del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació perquè participin en l'elaboració de plans i mesures de prevenció en l'àmbit digital i estableixin normes d'autoregulació per a prevenir violències sexuals.